electron flow through wire

electron flow through wire